Επιλογή σχεδίου Implementation - way 1 Implementation - way 2 Implementation - way 2  
Βήμα 1 - Επιλογή Σχεδίου
This example show the simplest way to implement Dynamic Step Process Panels.

Features:

Οποιοδήποτε σχέδιο, μοντέρνο ή κλασικό, διαμορφώνεται με βάση το χώρο που θα ανεγερθεί η οικοδομή, τις επιλογές του ιδιοκτήτη και την καθοριστική συμβολή του αρχιτέκτονα, χωρίς κανένα περιορισμό ή σχεδιαστική αδυναμία. Προτάσεις με υφιστάμενα σχέδια γίνονται στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει τα δικά του.

Pick Design
image src="https://www.crosswise-cyprus.com/wp-content/uploads/2015/01/renovate_slider_person.png"
Step two - implementation way 2
You can also use different way of implementation, using [dspp_old], [dspp_panel], [dspp_step] and [dspp_content] shortcodes. For this example looks like this:

[dspp_old]
[dspp_panel]
	[dspp_step href='#content1' label='1']Description[/dspp_step]
	[dspp_step href='#content2' label='2']Implementation - way 1[/dspp_step]
	[dspp_step href='#content3' label='3']Implementation - way 2[/dspp_step]
	[dspp_content id='content1']content for step 1[/dspp_content]
	[dspp_content id='content2']content for step 2[/dspp_content]
	[dspp_content id='content3']content for step 3[/dspp_content]
[/dspp_panel]
Step two - implementation way 2
You can also use different way of implementation, using [dspp_old], [dspp_panel], [dspp_step] and [dspp_content] shortcodes. For this example looks like this:

[dspp_old]
[dspp_panel]
	[dspp_step href='#content1' label='1']Description[/dspp_step]
	[dspp_step href='#content2' label='2']Implementation - way 1[/dspp_step]
	[dspp_step href='#content3' label='3']Implementation - way 2[/dspp_step]
	[dspp_content id='content1']content for step 1[/dspp_content]
	[dspp_content id='content2']content for step 2[/dspp_content]
	[dspp_content id='content3']content for step 3[/dspp_content]
[/dspp_panel]