Ο εργολάβος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη όπως προβλέπεται και καθορίζεται στις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς και βάση των υποχρεώσεων του από το Συμβούλιο εγγραφής και ελέγχου Εργοληπτών και τον σύνδεσμο εργολάβων. Απαιτείται να έχει γνώσεις και συνέπεια και η επιλογή του είναι σοβαρό ζήτημα στο οποίο οι Αρχιτέκτονες με την γνώση και εμπειρία τους συμβάλλουν και προστατεύουν τους ιδιοκτήτες. Η εταιρεία προσφέρει την βάση επικοινωνίας ενδιαφερόμενων πελατών και εργολάβων υπεργολάβων ή εξειδικευμένων τεχνιτών. Οι αρχιτέκτονες αλλά και οι ιδιοκτήτες απευθείας μπορούν να ζητήσουν προσφορές από τους εργολάβους-υπεργολάβους ή τεχνίτες αναλόγως της συγκεκριμένης εργασίας. Η εταιρεία μέσα από μηχανισμούς υποστήριξης και ειδικά για νέες κατοικίες με το πρόγραμμα εκτίμησης κόστους (online estimator) προσφέρει το πλαίσιο κόστους για μια εργολαβία κατά τρόπο που να αποτρέπει εκμετάλλευση και αισχροκέρδεια.

Η εταιρεία προσφέρει τη βάση επικοινωνίας ενδιαφερόμενων πελατών και εργολάβων –υπεργολάβων-τεχνιτών και διασφαλίζει ότι θα έχουν την υποστήριξη και κατάρτιση για σωστή εφαρμογή των συστημάτων δόμησης της Crosswise. Μέσα από εξειδικευμένα συνεργεία η εταιρεία καλύπτει πιθανές αδυναμίες οι δυσκολίες εργολάβων-υπεργολάβων και τεχνιτών ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η επιτυχία κάθε έργου. Μέσα από την υποστήριξη αυτή μπορούν να καλυφθούν και ενδιαφερόμενοι πελάτες που προτιμούν να εργοδοτήσουν δικούς ή συγγενείς εργολάβους-υπεργολάβους ή τεχνίτες αλλά δεν είναι σίγουροι για την κατάρτιση τους στα συστήματα αυτά.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί την μεσολάβηση της εταιρείας ή οποιαδήποτε βοήθεια για τελική επιλογή εργολάβου –υπεργολάβων- ή τεχνιτών μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.