Ο μεταλλικός σκελετός βασίζεται σε στατική μελέτη από ανεξάρτητο αδειούχο πολιτικό μηχανικό και βρίσκεται στα πλαίσια των νόμων, κανονισμών και ακολουθεί τους ευρωκώδικες. Ο σκελετός μπορεί να είναι τύπου Βαρετού Τύπου (Heavy steel structure) ή Φέρουσα Τοιχοποιία CrossWise (CrossWise light steel structure) ή συνδυασμός.